Skip site news

  Site news

  Picture of Napassawan Kumklong
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  by Napassawan Kumklong - Wednesday, 28 April 2021, 7:20 PM
   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ในรายวิชา การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ


   

  Skip available courses

  Available courses

       บทบาทหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกำหนดและความต้องการ การวางแผนการจัดซื้อจัดหา  การจัดหาและประเมินซัพพลายเออร์ การรับและเลือกข้อเสนอ การบริหารข้อตกลงและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

         ความสำคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ แนวความคิดทางการตลาดและหลักการตลาดสมัยใหม่ กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด   ส่วนประสมทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ทางการตลาด  การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด  และจรรยาบรรณด้านการตลาด

               การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต  กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต   การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การเลือกทำเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์  การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ   ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานระเบียบพิธีการศุลกากร (นำเข้า-ส่งออก) บทบาทและหน้าที่ของกรมศุลกากร กฎหมายศุลกากร  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กระบวนการพิธีการศุลกากรทั่วไป มาตรการควบคุมทางศุลกากร พิธีการศุลกากรเฉพาะ ระบบ e-Customs ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออก-นำเข้าสินค้า แบบพิมพ์ใบขนที่ทางกรมศุลกากรกำหนดให้ยื่นตามประเภทของสินค้า มาตรา 19 ทวิ ใบสุทธินำกลับ สถานที่ตรวจ-ปล่อยสินค้า การควบคุมทางกรมศุลกากร ตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาต (Licensed Customs Broker)

             การมอบหมายงานพิเศษเป็นรายกลุ่มในการจัดการโลจิสติกส์     การจัดทำกรณีศึกษา  การกำหนดปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์  กำหนดให้นักศึกษาวางแผนและดำเนินการแก้ไข การจัดฝึกอบรมและสัมมนาในด้านการจัดการโลจิสติกส์  การเยี่ยมชมหน่วยงาน หรือผู้ประกอบการที่ดำเดินงานทางด้านโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์ ในสาขาวิชา หรือ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และนักศึกษาต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จัดทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน

            Special projects in logistics delegated to groups. Producing case studies, logistics topic specification. Students are assigned to plan and implement logistics trainings and seminars, logistics departments or entrepreneurs visit, under supervision of  lecturers in the field or knowledgeable persons. Also, the students should study theory and practical sessions, producing reports, and class presentation.

           ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการขนส่งในแต่ละรูปแบบการขนส่ง โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ  

            Generality of each transportation namely sea transportation, land transportation, and air transportation. As well as examining pros and cons of each form of transportation, transportation networks, and transportation connectivity. Factors affecting decision making over form of transportation, fundamental structures and compositions that encourage effective multimodal transportation.

            หน้าที่และการตลาดชนิดต่างๆ การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย นโยบายการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด การบริการลูกค้าในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นโยบายการบริหารลูกค้า การวางแผนและการสร้างตัวแบบกระบวนการบริการ การพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยี และการวัดผล

            Marketing functions and types of marketing. Selection of distribution channels, pricing policy, promotion, affected environment, customer service in logistics and supply chain, customer management policy, planning and creating service process model, development of personnel, utilization of technology, and measurement.

              แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

             Concept of organization theories, structures of general business organization, organization study frameworks, and organizational culture and environment structures. Organization design, planning, departmentalization. Criteria and concepts in organizational set-up, concepts of management and management procedures. Modern management techniques to reach efficiency, effectiveness, and economy

            

             ความสำคัญของคลังสินค้า  ชนิดของคลังสินค้า  การปฏิบัติการในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงในคลังสินค้า  การวางผังและการออกแบบคลังสินค้า  และการวางสินค้า  และการขนสินค้าด้วยระบบสายพาน

            Importance of warehouse, types of warehouse, warehouse operations, material handling tools, warehouse layout and design, merchandising, conveyor transportation.